Usługi

Badania

Dział Badań i Projektowania Przemysłowego Instytutu Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. prowadzi badania kompletnych maszyn oraz ich zespołów w zakresie:

 • badań stateczności bocznej
 • badań w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu
 • badań sprzętu sportowego, wyposażenia placów zabaw i nawierzchni sportowych

Badania stateczności bocznej pojazdów

Badania stateczności bocznej pojazdów

Badania stateczności bocznej pojazdów prowadzone są w celu:

 • określenia zgodności pojazdów cystern do przewozu towarów niebezpiecznych z wymaganiami Regulaminu 111 EKG ONZ
 • określenia zgodności podnośników hydraulicznych dla straży pożarnej z wymaganiami normy PN-EN 1777:2005
 • określenia zgodności autobusów z wymaganiami Dyrektywy 2001/85/WE
 • określenia granicznego kąta wywrotu pojazdów ratowniczo gaśniczych i pojazdów wojskowych
 • sprawdzenia stateczności wózków widłowych, ładowarek i pojazdów
 • wyznaczenia wysokości położenia środka ciężkości

Parametry stanowiska:

 • Wymiary płyty wychylnej: 16000 mm / 6000 mm
 • Szerokość robocza: 4460 mm
 • Maksymalny kąt podniesienia: 50°
 • Dopuszczalna masa badanego pojazdu: 40 t

Dopuszczenia jednostkowe

Dopuszczenie jednostkowe pojazdu

Decyzją Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej TD-5ms-027-4/13 z dnia 28 października 2013 r. Spółka została wyznaczona jako jednostka uprawniona do

przeprowadzania badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu, w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu dla kategorii pojazdów: M, N i O.

Kto może się ubiegać?

Zgodnie z art. 70zn ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.) dopuszczeniu jednostkowemu podlega nowy pojazd:

 • przed wprowadzeniem do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którego typ producent lub importer nie uzyskał świadectwa homologacji typu WE pojazdu lub świadectwa homologacji typu pojazdu
 • na którego typ zostało wydane świadectwo homologacji typu WE lub świadectwo homologacji typu pojazdu, w którym przed rejestracją zostały wprowadzone zmiany w pojeździe, przedmiocie wyposażenia lub części, wpływające na zmianę warunków stanowiących podstawę wydania świadectwa homologacji typu tego pojazdu

Procedura oraz potrzebne dokumenty.

W celu przeprowadzenia dopuszczenia jednostkowego należy przedstawić:

 1. wniosek/zamówienie o przeprowadzenie badań pojazdu w celu potwierdzenia spełnienia warunków lub wymagań technicznych, wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 28 marca 2013 r. w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu (Dz. U. z 2013 r., poz. 408)
 2. dokument informacyjny stosowny dla odpowiedniej kategorii (M, N lub O) pojazdu
 3. wykaz danych i informacji o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdów

Po wstępnej weryfikacji przekazanych dokumentów, następuje przekazanie pojazdu do badań. Badania pojazdu mogą być przeprowadzone w siedzibie jednostki badawczej lub w wyznaczonym przez zlecającego miejscu.

Istnieje możliwość, aby Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. złożył w imieniu wnioskodawcy komplet dokumentów do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w Warszawie. W tym przypadku wnioskodawca powinien dodatkowo dostarczyć:

 1. wniosek o dopuszczenie jednostkowe pojazdu
 2. kopię dowodu wniesienia opłaty za wydanie dopuszczenia jednostkowego pojazdu
 3. kopię dowodu własności pojazdu
FORMULARZE:

W celu otrzymania stosownych formularzy prosimy o bezpośredni kontakt z działem badań badania@pimb.com.pl

Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. wykonuje od kilkunastu lat badania homologacyjne. Posiada w swoim dorobku ponad 500 wykonanych badań na podstawie, których pojazdy uzyskały w Ministerstwie właściwym do spraw transportu świadectwa homologacji. Oferujemy konkurencyjne terminy i czas realizacji badań, konsultacje techniczne, opinie techniczne, indywidualne podejście do klienta, a także możliwość negocjacji cen.

Badania sprzętu

Badania sprzętu

Badania sprzętu sportowego, wyposażenia placów zabaw i nawierzchni sportowych prowadzone są w zakresie:

 • badań funkcjonalności
 • badań stateczności
 • badań nośności odkształceń i trwałości
 • badań aspektów bezpiecznego użytkowania
 • badań specyficznych cech urządzeń określonych przez normy, a decydujących o bezpieczeństwie użytkowników

Do badań wykorzystywane jest następujące wyposażenie:

 • obciążniki o dużym zakresie mas
 • aparatura pomiarowa do rejestracji sił
 • aparatura pomiarowa do rejestracji przemieszczeń i odkształceń
 • specjalistyczne przyrządy do sprawdzania zakleszczeń i uwięźnięć
 • aparatura pomiarowa i oprzyrządowanie do pomiaru przyspieszeń w trakcie uderzeń

Newsletter
& social media

Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter, bądź na bieżąco z aktualnymi przetargami i wydarzeniami w naszej firmie.