Zapytanie ofertowe na wykonanie systemu monitoringu na terenie PIMB Sp. z o.o.

11.08.2023

PIMB Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zaprojektowanie, dostawę i montaż systemu monitoringu wizyjnego terenu i znajdujących się tam obiektów PIMB Sp. z o.o. zgodnie z załączoną mapą. System monitoringu wizyjnego musi być w pełni dostosowany do ochrony terenu bez fizycznej ochrony na terenie PIMB Sp. z o.o. Oferent musi posiadać koncesję na usługi ochronny z wpisanym zabezpieczeniem technicznym. 

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, która powinna zawierać:

 • informację o oferencie (odpis z KRS  lub wpis do ew. działalności gospodarczej)
 • nazwę wykonawcy,
 • adres wykonawcy,
 • NIP wykonawcy,
 • wartość przedmiotu zamówienia:
 • cena netto ……………zł (słownie:…………………………………………………..złotych)
 • podatek VAT ……………zł (słownie ………………………………………………. złotych)
 • cena brutto ……………….. zł (słownie ……………………………………………… złotych)
 • termin realizacji zamówienia,
 • okres gwarancji,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi do niego zastrzeżeń,
 • oświadczenie, że oferent posiada koncesję na usługi ochronny z wpisanym zabezpieczeniem technicznym,
 • listę obiektów na jakich Oferent wykonywał podobne systemy monitoringu.

Termin składania: 24.08.2023 r do godz. 10.00 na adres Zamawiającego.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 14 dni.

Informacja – Kryterium wyboru będzie stanowiła cena.

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:
Marek Kalinko, tel. 785551913; marek.kalinko@pimb.com.pl

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny. Unieważnienie nie powoduje żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy.

Załączniki:
MAPA SYTUACYJNA MONITORING (PDF)
Treść ogłoszenia do pobrania (PDF)

Aktualizacja 22.11.2023 r. – Unieważnienie postępowania (PDF)

Newsletter
& social media

Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter, bądź na bieżąco z aktualnymi przetargami i wydarzeniami w naszej firmie.